ΕΣΠΑ - Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΕΣΠΑ - Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Γιατί είναι σημαντικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Γρήγορη Περιήγηση

 1. Γιατί είναι σημαντικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός;
 2. 8 Οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού
  1. Ενισχυμένη συλλογή δεδομένων
  2. Ισχυρότερη διαχείριση πόρων
  3. Γνωριμία με βάση τα δεδομένα για τους πελάτες
  4. Καλύτερη εμπειρία πελάτη
  5. Ενθαρρύνει την ψηφιακή κουλτούρα
  6. Αυξημένα κέρδη
  7. Αυξημένη ευελιξία
  8. Βελτιωμένη παραγωγικότητα
 3. Οι δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για ψηφιακό μετασχηματσμό ΜμΕ
  1. Δράση 1η
  2. Δράση 2η
  3. Δράση 3η

Τα συστήματα, οι διαδικασίες και η ροή εργασιών αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει κάθε επίπεδο ενός οργανισμού και συγκεντρώνει δεδομένα σε διάφορους τομείς για αποτελεσματικότερη συνεργασία, σχεδιασμό ορθότερων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών δράσης και εν τέλει βελτιωμένη εμπειρία πελατών.


full screen

8 Οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού

1. Ενισχυμένη συλλογή δεδομένων

Οι περισσότερες επιχειρήσεις συλλέγουν βουνά από δεδομένα πελατών, αλλά το πραγματικό όφελος είναι η βελτιστοποίηση αυτών των δεδομένων για ανάλυση που μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση προς τα εμπρός.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργεί ένα σύστημα CRM - Διαχείριση Πελατεικών σχέσεων για τη συλλογή των σωστών δεδομένων και την πλήρη ενσωμάτωσή τους για επιχειρηματική ευφυΐα.

2. Ισχυρότερη διαχείριση πόρων

Αντί για διασκορπισμένο λογισμικό και βάσεις δεδομένων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενοποιεί τους πόρους της εταιρείας. Έτσι μπορούν να ενσωματωθούν εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και λογισμικά σε ένα κεντρικό αποθετήριο για την επιχειρηματική ευφυΐα, όπως ένα ERP - Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων

3. Γνωριμία με βάση τα δεδομένα για τους πελάτες

Τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για το ξεκλείδωμα των γνώσεων που έχετε για τους πελάτες σας. Με την καλύτερη κατανόηση του πελάτη σας και των αναγκών του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική στρατηγική που θα είναι ακόμη πιο πελατοκεντρική.

4. Καλύτερη εμπειρία πελάτη

Σκεφτείτε πώς ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός μπορεί όχι μόνο να ξεκλειδώσει την αποτελεσματικότητα για τις ομάδες σας, αλλά και να προσφέρει πιο απρόσκοπτες, διαισθητικές εμπειρίες για τους πελάτες σας.

Αυτό εκτείνεται από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις πύλες χρηστών, τα ψηφιακά προϊόντα, ακόμη και τον ρυθμό με τον οποίο προσεγγίζετε νέες προοπτικές.

5. Ενθαρρύνει την ψηφιακή κουλτούρα (με βελτιωμένη συνεργασία)

Παρέχοντας στα μέλη της ομάδας τα κατάλληλα εργαλεία, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον τους, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενθαρρύνει την ψηφιακή κουλτούρα.

Ενώ αυτά τα εργαλεία παρέχουν έναν πιο απρόσκοπτο τρόπο συνεργασίας, βοηθούν επίσης να προχωρήσει ψηφιακά ολόκληρος ο οργανισμός, για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις βιώσιμες.

6. Αυξημένα κέρδη

Οι εταιρείες που υφίστανται ψηφιακό μετασχηματισμό βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία.

7. Αυξημένη ευελιξία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθιστά τους οργανισμούς πιο ευέλικτους και τους βοηθά να βελτιώσουν την ταχύτητα στην αγορά και να υιοθετήσουν στρατηγικές συνεχούς βελτίωσης.

8. Βελτιωμένη παραγωγικότητα

Η ύπαρξη των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων που συνεργάζονται μεταξύ τους μπορεί να βελτιώσει τη ροή εργασιών και να βελτιώσει την παραγωγικότητα.

Με την αυτοματοποίηση πολλών χειροκίνητων εργασιών και την ενσωμάτωση δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εργάζονται πιο αποτελεσματικά.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ξεκινήσει με την υλοποίηση 3 προγραμμάτων που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια ένταξης σε μια από τις 3 δράσεις έχει να κάνει με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά των επιχειρήσεων, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo), δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

 • Δαπάνες εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.)

 • Δαπάνες λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.)

 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

 • Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κλπ.

 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α.

 • Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κλπ.

 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κλπ.

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Καλημέρα σας, είστε από τις ελάχιστες επιχειρήσεις που αλληλεπιδρούν τόσο ανθρώπινα με τους πελάτες σας, κάτι που εγώ το θεωρώ πολύ Σημαντικό ! Ευχαριστίες στην οικογένεια Ζησόπουλου καί στους συνεργάτες της, που όλοι μαζί έχετε μετατρέψει την εργασία σε δημιουργική προσφορά . Συνεχίζετε . . .

Β. Κοκκαλίδης

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler